Farská knižnica informuje

1.3.2009

Koncom roka 2008 mala v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline prezentáciu prvá z pripravovanej veľkej série publikácií, podrobne komentujúcich Starý zákon, pod názvom GENEZIS 1. - Komentáre k Starému zákonu (Dobrá kniha v Trnave, 828 strán). Editorom je jezuita-biblista Peter Dubovský. Na jej vypracovaní sa spolu s ním zúčastnilo šestnásť autorov, zväčša teológov zameraných na rôzne prístupy k štúdiu Biblie. Už pri letmom prelistovaní knihy je jasné, že ide o dielo vyžadujúce erudíciu, špeciálnu zanietenosť a hlbokú odbornú kompetenciu všetkých zúčastnených autorov, jazykových odborníkov, historikov a najmä teológov-biblistov. Pri štúdiu jednotlivých kapitol starozákonnej knihy Genezis podrobne porovnávali najmä grécky a hebrejský biblický text, zostavovali exegézy výklady textu na základe rabínskych komentárov a komentárov starých cirkevných otcov. Kniha je doplnená aj poznatkami súčasnej prírodovedy o vzniku vesmíru, života a človeka.

Pri hlbšom pohľade na jednotlivé kapitoly si každý čitateľ iste s úctou a pokorou uvedomí význam a dôležitosť každého slova a vetného spojenia v zjavenom Božom slove. Autori venujú neobyčajnú pozornosť podrobnému výkladu jednotlivých veršov a menej zrozumiteľných častí, takže kniha má význam nielen pre odborníkov teológov a filológov, ale aj pre širšie kresťanské spoločenstvo. Takýto význam má aj pochopenie state ako celku. Veľký význam má aplikácia a aktualizácia starozákonného posolstva na teologickej, liturgickej a pastoračnej úrovni. Čitateľ sa dozvie, že opis stvorenia nemal za cieľ predstaviť vedecký model vzniku sveta, ale určiť piliere ľudského života: človek je stvorený a jeho stvoriteľom je Boh. Z toho vyplýva, že Boh je jediným Stvoriteľom, jeho slovo má moc a stvorenie je dobré. Takto sa postupne charakterizujú všetky pravdy viery.

Text knihy Genezis nie je vedeckou knihou o vesmíre, Zemi, živote a človeku. Je knihou, ktorá prináša posolstvo o zmysle ľudského života a vzťahu človeka k Bohu, k sebe samému a k blížnym. Veda a viera (obidvoje) skúmajú a hľadajú pravdu a musia ju nájsť spoločne. Kladú si však a riešia odlišné otázky a majú aj odlišné vyjadrovacie prostriedky. Alegorické vyjadrenia Starého zákona od svojho vzniku práve vďaka mýtofilnosti ľudskej prirodzenosti veľmi jasne a zrozumiteľne ukazujú základné paradigmy o Bohu, človeku, o vzájomných vzťahoch Boha a človeka, človeka a človeka a z toho vyplývajúce normy správania sa ľudí všetkých čias.

Kniha je výsledkom prvej časti dlhodobého projektu, ktorého cieľom je postupne spracovať všetky knihy Starého zákona. V súčasnosti sa spracúva komentár ku knihe Exodus, ktorý by mal vyjsť v roku 2010. Oľga Erdelská


Pridané do rubriky knižnica | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 3 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor.