Oznamy 22. februára 2009

23.2.2009 Vladimír Sabo
  • 1. Liturgický kalendár

V pondelok je spomienka na sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, v stredu je Popolcová streda.

  • 2. Zmierna poklona

V pondelok a utorok sa od 17.10 hod. do 17.50 hod. uskutoční zmierna poklona pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

  • 3. Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod. V tento deň je prísný pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nesmie nahradzovať zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje všetkých od 14. rokov života, prísny pôst sú povinní zachovávať všetci od 18. do 60. rokov života.

  • 4. Krížova cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. sa budeme pravidelne modlievať Krížovú cestu. Každý, kto sa zúčastní na modlitbe pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

  • 5 Deň otvorených dverí

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 25.2.2009 od 8.00 - 16.00 hod.

  • 6. Stretnutie mladých

V sobotu 28. februára 2009 sa v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Kapitulskej ulici 26 uskutoční stretnutie KTOSI ŤA VOLÁ => 4. ročník stretnutia chlapcov a dievčat od 14 rokov s cieľom spoznať Boží plán vo svojom živote. Hlavným prednášajúcim je stály diakon Max Kašparů. Podrobnejšie informácie o tomto stretnutí nájdete na plagáte vo farskej výveske a na farskej internetovej stránke.

  • 7. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 1. marca 2009 si budú môcť záujemcovia pozrieť tretiu časť filmu Moja misia III. o pôsobení slovenských misionárov na Ukrajine, v Kazachstane, na Haiti, Islande, v Keni a v Ugande.

Charita Blumentál si dovoľuje pripomenúť, že ako občianske združenie sa aj v roku 2009 zaregistrovala a splnila podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2008. Ak sa rozhodnete, že svoje 2 % venujete práve blumentálskej charite, podrobné údaje, ako aj príslušné tlačivá nájdete tiež na internetovej stránke Charity www.charitablumental.sk. Už vopred úprimne ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom.

  • 8. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu sa konala pravidelná mesačná zbierka, ktorá bola určená na výmenu plynových kotlov a radiátorov v sakristii kostola. Vyzbieralo sa 2 307,90 € = 69 528,- Sk. Vďaka Vašej štedrej podpore sme tieto práce už aj zrealizovali. V najbližších dňoch sa takáto výmena uskutoční aj na fare. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

  • 6. Zbierka na Charitu

Budúcu nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na charitu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál