Farské oznamy 26.6.2011

26.6.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 27. 6. - sv. Ladislava, ľ. sp.; sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Utorok, 28. 6. - sv. Ireneja, biskup a mučeníka, sp.

Streda, 29. 6. - slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok

Štvrtok, 30. 6. - Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľ. sp.

Piatok, 1. 7. - slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota, 2. 7. - Návšteva Panny Márie, sviatok

  • 60. výročie kňazstva Benedikta XVI.

Pri príležitosti 60. výročia kňazskej vysviacky Svätého otca Benedikta XVI. pozýva naša arcidiecéza všetkých veriacich na nepretržitú 60 hodinovú eucharistickú adoráciu, ktorá sa uskutoční v bratislavskom kostole svätého Ladislava. Začne dnes v nedeľu 26. júna o 20.00 hodine a zavŕši sa Eucharistickým požehnaním 29. júna ráno o 8.00 hodine. Naša blumentálska farnosť bude participovať na adorácii duchovným programom v pondelok 27. júna od 12.00 do 14.00 hod.

  • Novokňazské požehnanie

V pondelok 27. 6. bude v našom kostole sláviť o 16.30 hod. sv. omšu, spojenú s novokňazským požehnaním, dp. Lukáš Uváčik, ktorý vlani cez leto vykonával v našej farnosti diakonskú prax.

  • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

Vo stredu 29. júna je prikázaný sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 h. V tento deň sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční tradičná zbierka: „Halier sv. Petra”.

  • Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 1. júla je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže nejde o prikázaný sviatok, bohoslužby budú ako obvykle. Po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. bude odprosujúca pobožnosť s modlitbou Najmilší Ježišu, ktorá je za obvyklých podmienok spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

  • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci 1. 7. budeme spovedať ako obvykle.

Na prvú sobotu 2. 7. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Personálne zmeny

Na základe dekrétov Arcibiskupského úradu v Bratislave od 1. júla 2011 končia pastoračné pôsobenie v našej farnosti dp. kaplán Pavol Póša, ktorý je ustanovený za kaplána do farnosti Bratislava - Kráľovnej rodiny a dp. kaplán Pavol Mikula, ktorý je ustanovený za kaplána do farnosti Bratislava - Najsv. Trojice. Obom pánom kaplánom vyjadrujeme v mene veriacich i kňazov úprimnú vďaku za vzorné kňazské účinkovanie v našej blumentálskej farnosti a  autentické bratské spoločenstvo na fare. Rozlúčková sv. omša bude vo štvrtok 30. júna o 16.30 h.

Za nových kaplánov sú menovaní dp. Ján Sitár, doterajší kaplán v Malackách a dp. Jozef Pajerský, kaplán z farnosti Svätej rodiny v Bratislave - Petržalke. Zároveň nastúpi do našej farnosti na letnú diakonskú prax dp. Lukáš Filo. Nových duchovných privítame na sv. omši v sobotu 2. júla o 18.00 hod.

Prosíme o modlitby za našich kňazov odchádzajúcich, zostávajúcich i prichádzajúcich.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za vaše príspevky na zbierku pre potreby našej farnosti a kostola, na ktorú ste minulú nedeľu prispeli sumou 2892 € plus dodatočný príspevok 20 € a osobitný milodar na cirkevné ciele v sume 90 €.

  • Omšové štipendium

Biskupi Bratislavskej cirkevnej provincie určili výšku milodaru venovaného na slávenie sv. omše, ktorý je stanovený od 1. júla 2011 vo výške 5 €. Kto z veriacich bude chcieť obetovať dobrovoľne vyšší milodar alebo nižší, môže tak urobiť v zmysle kán. 952-§1 KKP.

  • Koncert

V nedeľu 3. júla o 15.00 hod. vás pozývame do nášho chrámu na slávnostný koncert Slavimo slavno Slaveni, ktorý je venovaný blížiacemu sa sviatku našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál