Farské oznamy 18. septembra 2011

18.9.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 19. 9. - sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľ. spom.

Utorok, 20. 9. - sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spom.

Streda, 21. 9. - sviatok sv. Matúša, evanjelistu

Piatok, 23. 9. - sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spom.

  • Jesenné kántrové dni

V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

  • Mládežnícke a detské sv. omše

Každú nedeľu o 10.30 hod. konáme sv. omše za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie a ich rodičom.

Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod.

Každý piatok o 18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

  • Kurzy lektorov

Katolícke biblické dielo a RK CMBF UK v Bratislave pripravujú Kurz lektorov , ktorý sa uskutoční v sobotu 15. októbra 2011 v čase 8.00 - 17.00 hod. v priestoroch Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ul. Prihlásiť sa možno do 6. októbra bližšie informácie nájdete na letáku na výveske pred kostolom alebo si ich možno vyžiadať na mailovej adrese: kurzlektorov@iskra.sk

  • Púť do Fatimy

Účastníkom púte do Fatimy pripomíname, že na budapeštianske letisko odchádzame v pondelok 19. 9. o 9.30 hod. Autobus bude pristavený pred naším kostolom. Odlet do Lisabonu je plánovaný na 15.35 hod. Ak odchádzate individuálne, na letisku v Budapešti treba byť najneskôr o 13.00 hod.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 50 €, venovaný v tomto týždni na potreby našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál