Farské oznamy 16. septembra 2012

16.9.2012 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 17.9. - sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.sp.

Streda, 19. 9. - sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľ.sp.

Štvrtok, 20. 9. - sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza a Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,  spom.

Piatok, 21. 9. - sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

  • Mládežnícke adetské sv. omše

Od septembra začínajú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie aich rodičom. Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod. Každý piatok o18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

  • Latinské sv. omše

Ako bolo oznámené začiatkom mesiaca, od 13. septembra býva každý štvrtok o 18.00 hod. (s výnimkou veľkých sviatkov) sv. omša, resp. jej hlavné časti, v reči latinskej.

  • Výlet rodín do Nového Zélandu

V spolupráci s Charitou Blumentál Vás pozývame na celodenný výlet rodín s deťmi do Nového Zélandu na Slovensku. Výlet bude v sobotu 29. septembra 2012. Prihlasovať sa môžete v pondelok 17. septembra a v piatok 21. septembra od 17.hod do 18. hod v kancelárii Charity na Vazovovej 8. Poplatok je 2 ,- € dospelí,   1,- € dieťa.

  • Deň radosti - duchovno zábavný program pre deti

sa uskutoční v sobotu 22.09.2012 od 10.00 hod. - 16.00 hod. v Kostole Svätej rodiny v Petržalke. Program: hry, tvorivé dielne, sv. omše, detské tance. Pozývame všetky deti a rodičov. Odchod detí z našej farnosti je sobotu o 9.15 spred fary.

  • Akcia Boj proti hladu

Budúcu nedeľu 23.septembra sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej zbierky Boj proti hladu - na pomoc chudobným na Haiti a Hondurase. Zbierku môžete podporiť dobrovoľným príspevkom zakúpením medovníkového srdiečka od označených predajcov pri východe z kostola.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál