Farské oznamy 18. novembra 2012

18.11.2012 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Streda 21.11. - Obetovanie Panny Márie, spom.

Štvrtok 22. 11. - sv. Cecílie, panny a mučenice, spom.

Piatok 23. 11. - sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľ.spom.;

sv. Kolumbána, opáta, ľ. spom.

Sobota 24. 11. - sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov,   mučeníkov, spom.

  • Sviatok Krista Kráľa

Budúca nedeľa - sviatok Krista Kráľa je poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Sv. omša o 9.00 hod. bude v ten deň v reči latinskej. Po sv. omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského  pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu.  Modlitba Zasvätenia spojená so slávnostnou poklonou bude nasledovať po sv. omši o 16.30 hod.

  • Stretnutie rodín

Ponúkame  rodičom a deťom mesačné stretká na fare v nedeľu popoludní. Program pre rodičov: modlitba, čítanie z Písma, diskusia (pod vedením kňaza). Program pre deti: krátka modlitba, hry pre deti (pod vedením animátorov). Prvé stretnutie bude v nedeľu 25.11.2012 o 15.00 hod.

  • Nácvik jasličkovej pobožnosti a koledy

Pozývame na stretnutie všetky deti, ktoré by chceli počas Vianoc hrať v jasličkovej scénke alebo koledovať. Prvé stretnutie bude v sobotu 24. novembra 2012 o 16.00 hod. na fare na Vazovovej 8.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 300 €, ktorý venovalo blumentálske Bratstvo živého ruženca  pre potreby našej farnosti. Taktiež  ďakujeme za príspevky v sume 1787,83 €, ktoré ste obetovali  v svätomartinskej dobročinnej zbierke.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál