Farské oznamy 10. februára 2013

9.2.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Streda  13. 2. - Popolcová streda

Štvrtok 14. 2. - sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy, ľ.spom.

 • Fašiangové posedenie

Srdečne Vás pozývame dnešnú nedeľu na tradičné fašiangové posedenie od 15.oo hod. v seminárnej miestnosti na Vazovovej 8. Veríme, že gazdinky nesklamú a opäť potešia fašiangovými šiškami a inými dobrotami. Všetci ste vítaní a srdečne pozvaní.

 • Pomazanie chorých

pondelok 11. februára v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú  a Svetový deň chorých, bude v našom chráme sv. omša o 16.30 hod. spojená s výročným udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí    a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Zároveň Vás v ten deň naša arcidiecéza pozýva na svätú omšu o 18.00 hodine v kostole Milosrdných bratov na Námestí SNP v Bratislave, ktorej bude predsedať arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský za účasti predstaviteľov zdravotníckych organizácií a pracovníkov v zdravotníctve.

 • Zmierna poklona

V utorok 12. februára na záver fašiangov Vás pozývame od 17.15 hod. do 17.50 hod. na zmiernu poklonu pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

 • Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi a začiatkom veľkopôstneho obdobia.  Sv. omše budú  13. februára ráno o 5.45 a 6.30 hod. , o 9.00 pre žiakov našej cirkevnej školy a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 hod. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nesmie nahradzovať zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

 • Krížová cesta

V pôstnom období  budeme konať pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Každý, kto sa zúčastní tejto modlitby  alebo pobožnosti Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • Výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy

Vo štvrtok 14. februára si pripomenieme 5. výročie vzniku našej Bratislavskej arcidiecézy. Pri príležitosti tohto výročia bude vo štvrtok dopoludnia o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostná ďakovná sv. omša, na ktorú sú srdečne pozvaní všetci kňazi i veriaci laici z celej Arcidiecézy. Budúcu nedeľu 17. februára o 18.30 hod. sa v Katedrále v rámci oslavy výročia Arcidiecézy uskutoční duchovno-kultúrny večer sprevádzaný sakrálnou hudbou.

 • Rok viery v Katedrále

V rámci duchovného programu počas Roku viery bude vo štvrtok 14. februára o 18.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávená sv. omša, počas ktorej odznie katechéza na 4. článok Apoštolského vyznania viery: “Ježiš Kristus trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný”. Bude ju viesť pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko.

 • Zbierka na Charitu

Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

 • Stretnutie rodín

Ponúkame rodičom a deťom stretnutie na fare v nedeľu 17.02.2013 od 15.00 - 16.30 hod.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za Vaše príspevky v sume 2493,- € v rámci  zbierky pre potreby našej farnosti, ktorá sa konala minulú nedeľu. Taktiež úprimne ďakujeme aj za individuálne milodary v celkovej hodnote 100 €  venované našej farnosti v tomto týždni.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál