Farské oznamy 8. júna 2014

7.6.2014

  • Liturgický kalendár

Pondelok 9.6: Svätodušný pondelok; sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi,

ľ. spom.

Streda 11.6. : sv. Barnabáša, apoštola, spom.

Štvrtok 12.6.: sviatok Krista, Najvyššieho a večného kňaza

Piatok 13.6.: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Nedeľa 15.6.: slávnosť Najsvätejšej Trojice

  • Nový sviatok

V tomto týždni vo štvrtok sa bude po prvýkrát u nás sláviť nový sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Je to pohyblivý sviatok, ktorý sa bude v liturgickom kalendári sláviť každý rok vo štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Nie je to prikázaný sviatok. Nadväzuje na nedávno prežívaný Rok kňazov a je príležitosťou prosiť Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza o posvätenie a vernosť všetkých kňazov. Naši otcovia biskupi budú nový sviatok Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza sláviť vo štvrtok v Katedrále sv. Martina sv. omšou o 17.00 hod.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  15. júna  bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny eternitovej krytiny strednej časti strechy na budove fary. Práce zahŕňajú odstránenie ekologicky závadného eternitu, nové laťovanie,  lepenku a protisnehové zábrany, osadenie nových zvodov a  rýn a zastrešenie novou krytinou. Práce začnú 16. júna 2014 a budú stáť 18.801,02 Eur. Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii tohto diela.

  • Poďakovanie

V zbierke na katolícke masmédiá ste minulú nedeľu prispeli sumou 1.057,36 € . Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

  • Foto zbirmovky

Birmovanci si môžu vyzdvihnúť CD s fotografiami na fare v úradných hodinách.

  • Vysviacky

V sobotu 14. júna 2014 bude o 9.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave spoločná vysviacka dvoch novokňazov a dvoch diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Pozývame všetkých zvlášť v tomto týždni pamätať v modlitbách na našich nových robotníkov v Pánovej vinici.

  • Adorácia

V rámci Týždňa modlitieb mladých za mladých pozývame zvlášť      mladých na sv. omšu a na adoráciu v piatok 13. júna 2014 o 18.00 hod.

  • Stretnutie rodín

bude budúcu nedeľu 15. júna o 15.00 hod. na fare.

Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili dieťa do letného tábor organizovaného Charitou Blumentál v zariadení Škola v prírode na Dobrej Vode, že poplatok za dieťa treba uhradiť v utorok 10. júna 2014 v čase od 16.30 hod. - 18.oo hod. v kancelárii Charity na Vazovovej 8, alebo v stredu 11. 6. 2014 taktiež od 16.30 - 18.oo hod. Pri platení dostanete písomne aj všetky potrebné informácie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál