Farské oznamy 12. júna 2022

11.6.2022

OZNAMY

12. júna 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 12. 6. Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Pondelok 13. 6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 14. 6. féria

Streda 15. 6. féria

Štvrtok 16. 6. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

Piatok 17. 6. féria

Sobota 18. 6. féria

Nedeľa 19. 6. Dvanásta nedeľa v cezročnom období

  • Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00,

   16:30 (s procesiou) a 19:00.

   Z dôvodu čo najhojnejšej účasti kňazov a veriacich na Bratislavskej slávnosti Božieho Tela, sväté omše o 10:30 a o 12:00 v našej farnosti NEBUDÚ.

   Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Vo štvrtok 16. júna 2022 o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

   V nedeľu 19. júna 2022 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 h a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

 • Sväté omše na slávnosť Božieho Tela a Krvi

  Zmena sv. omší v nedeľu 19.6.2022

  Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Pontifikálna svätá omša

  Verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

  • Pozývame vás na festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční 16. - 20. júna v Bratislave. Celý program a vstupenky na festival nájdete na stránke bhd.sk .

   Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskejvýchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

 • Pozvánka – BHD

  Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 300,- a 30,- poslané na účet našej farnosti.

 • Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál