Blumentálci Terezke

1.6.2009 redakcia časopisu

Ad: Oči videli, srdce plakalo

V marcovom čísle nášho časopisu sme uverejnili príspevok vdp. Daniela Diana o jeho ceste do Nairobi v Keni, v ktorom opísal pomery, v akých tam žijú „deti z ulice” a ako napísal, „Moje oči videli, srdce plakalo a rozum volal: Ľudia, kde ste so srdcom otvoreným pre biedu iných…” Prešiel iba deň či dva po vyjdení Blumentálu a ľudia so srdcom otvoreným pre iných začali sa hlásiť s otázkou: Kde treba posielať príspevky pre deti z Kene?

 

Problém sa podujala vyriešiť naša Blumentálska charita a pozvala vdp. Diana na besedu. Tam sa zrodila myšlienka zapojiť sa do tzv. adopcie na diaľku, ktorú v rámci svojich projektov zabezpečuje Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pomôcť chcú viacerí naši farníci, ale nie každý má dosť finančných prostriedkov na zaplatenie celého školného (ročne 580 eur). Preto si Blumentálci spoločne adoptujú jedno dievčatko, ktorému z peňazí vyzbieraných na tento cieľ školné na rok zaplatia. Ak bude dosť finančných zdrojov, bude môcť adopcia pokračovať aj nasledujúce roky.

 

Napriek tomu, že v kostole sú plagátiky o tom, ako prispieť dieťaťu z Kene na štúdium, chceme informovať čitateľov aj cez náš časopis, na stranách ktorého vdp. Dian písal o tom, v akých pomeroch deti z ulice v Keni žijú.

 

Adoptívnym dieťaťom našej farnosti je Teresia Wathanji. Pochádza z rodiny s piatimi deťmi, z ktorých tri zomreli. Ostala teda

len jej staršia sestra. Rodičia im zomreli,

keď boli deti ešte malé, a tak sa ocitli na

ulici. Teresiu do útulku pre deti z ulice priviedla sociálna pracovníčka. Teresia navštevuje piatu triedu, je veľmi šikovná a talentovaná, a sníva o tom, že raz by chcela byť lekárkou.

 

Ak, milí čitatelia, badáte rozdiel medzi tým, čo ste čítali na plagátiku a tým, čo čítate v našom časopise, nemýlite sa. Redakcia zbadala v texte určité nejasnosti, a tak cez našu Charitu získala nové údaje. Pracovníčka z Kene sa ospravedlňuje a prosí, aby táto chyba ani zámena fotografie nezmenšila záujem o adopciu malej Teresie a nespochybnila celý projekt pomoci. Problém bol v tom, že stará matka Teresie pri poskytovaní údajov nerozlišovala medzi bratmi a sestrami a bratrancami a sesternicami, ako je to v tých krajoch zvykom. Nelogickosť niektorých údajov si pracovníčka v Nairobi nevšimla. Charita Blumentál uverejní tieto údaje vo svojej výveske.

 

Ten, kto by chcel prispieť na školné pre malú Teresiu, môže tak urobiť na účet č. 11487467/0900. Je to účet našej blumentálskej Charity. Keď sa nazbiera suma 580 eur, hneď prevedie Charita peniaze na účet Občianskeho združenia Dobrota sv. Alžbety, a tým umožní Teresii navštevovať školu. Pretože na tento účet prichádzajú aj príspevky určené priamo pre blumentálsku Charitu, treba uviesť aj variabilný symbol 115, alebo správu pre príjemcu heslo Keňa. Svoj príspevok môžete odovzdať aj v zalepenej obálke označenej číslom účtu a variabilným symbolom, resp. heslom KEŇA aj pracovníčke v kancelárii farského úradu. Čas na zaplatenie školného je limitovaný, preto prosíme tých, čo by chceli čo i len malou sumou podporiť malú Teresiu, aby tak urobili čo najskôr. Ak máte, milí čitatelia, známych s dobrým a citlivým srdcom, oslovte ich, alebo im dajte prečítať už citovaný príspevok z marcového čísla. Peniaze na účet už prichádzajú a Blumentálci potvrdzujú, že majú dobré srdce.

 

Redakcia


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 6 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor.